PORTFOLIO SK3: LUKU 1 ; lähtökohdat, tavoitteet ja rakenne

Posted on Updated on

Harjoittelun lähtökohdat, tavoitteet ja portfolion rakenne 

Portfoliossa käsittelen Kymenlaakson sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeena toteutettavan yhteiskuntatieteiden maisterikoulutusohjelman sosiaalityön asiantuntijuuden kehittyminen (syventävä vaihe) harjoittelujakson antia. Portfolion olen rakentanut julkiseksi, joten siinä on linkkejä ja pdf-tiedostoja, joissa on lisätietoa aiheisiin liittyen. Viiden viikon harjoittelujakso toteutui Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy:ssä (Socom). Henkilökohtaisina tavoitteina olivat Socomin ja Bridging-hankkeen hallintoihin ja toimintoihin tutustuminen ja osallistuminen, kirjaamisvalmentajien koulutukseen osallistuminen ja kehittämistyön toteuttaminen. Yleisinä tavoitteina olivat itsenäisen työskentelyn oppiminen sosiaalityössä, eettisten periaatteiden soveltaminen, oman ammatillisen asiantuntijuuden reflektointi sekä teoreettisen tiedon, käytännön työmenetelmien ja tutkimuksellisen työotteen yhdistäminen sosiaalityön käytännössä.

Omaan monipuolisen koulutustaustan (kodin- ja lähihoitaja, sosionomi (amk), psykoterapeutti, ravinto- ja neuropsykiatrinen valmentaja sekä yrittäjän ammattitutkinto). Yhteiskuntatieteiden maisterin opintojen sivuaineeksi valitsin sosiaali- ja terveyshallintotieteen.  Työhistorian osalta olen Lappeenrannan kaupungin / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ”kasvatti” vuodesta 1996 alkaen, jolloin sain lähihoitajan viran ja sen jälkeen useammalla työnimikkeellä, esimerkiksi sosiaaliohjaaja ja työllisyyskoordinaattori. Vuosina 2016-2019 olen työskennellyt useammassa maakunnassa (Etelä-Savo, Kymenlaakso juuri ennen Kymsoten syntyä ja Päijät-Häme) perheohjaajana ja sosiaalityöntekijän sijaisena. Työotteessani on painottunut käytännöllisyys. Omaan vahvan asiakastyökokemuksen palvelutarpeen arvioinnin, motivoinnin ja päätöksenteon osalta. Olen työskennellyt kuntasektorilla sosiaali-päivystyksen, oppilashuollon, perheohjauksen, perhekuntoutuksen, lastensuojelun perhetyön, avo- ja laitoshuollon, kuntouttavan työtoiminnan, ikäihmisten hoidon ja huolenpidon sekä vammaispalvelun näkökulmista käsin. Yksityisesti olen toiminut osa-aikayrittäjänä hyvinvointipalvelujen parissa ja syksyllä 2019 olen aloittanut ammatinharjoittaja-psykoterapeuttina työskentelyn. Hanketyöstä olen lähinnä kuullut ja nähnyt aiemmissa työyhteisöissä henkilöitä valitun työn-tekijöiksi. Hankkeisiin liittyvä tieto on usein jäänyt etäiseksi. Mieleen tulee Lape-hanke (THL 2019), jonka tunnistan työllistäneen maakunnissa useita henkilöitä oman työnsä ohella.

Portfoliossani kuvaan ensin Socomia organisaationa ja sen jälkeen käsittelen Socomin toimintaa rakenteellisen sosiaalityöhön ja kehittämistyökäytäntöön peilaten. Kolmantena on harjoitteluun kuuluvan kehittämistehtävän, kansalaisuus -kyselyni prosessin ja toteutuksen kuvaus. Portfolion päätän reflektioon sosiaalityön asiantuntijuuteen kasvustani.

SIIRRY LUKUUN 2

TAKAISIN PORTFOLION SISÄLLYSLUETTELOON

TAKAISIN PAKINANURKKAAN